پرسش نامه توصیفی سلامت سازمانی

هدف این پرسشنامه توصیف رفتار سازمانی مدرسه شماست و حالت های سازمانی ای که کارکنان آموزشی در آن مشغول کار هستند . مطالب این پرسشنامه رفتار یا حالت های متداولی را توصیف میکند که در مدرسه شما وجود دارد . لطفا نشان دهید تا چه حد هرکدام از این ویژگی ها مدرسه شما را توصیف میکند . در این جملات رفتار ها یا حالت های خوب یا بد را ارزشیابی نکنید ، جواب هایتان بایستی بر این اساس باشد که جمله پیشنهادی تا چه اندازه این حالت هارا در مدرسه تان توصیف میکند. ذکر نام و نام خانوادگی ضروری نیست و پاسخ های شما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند. سعی کنید نظراتتان منعکس کننده حس و حالت های واقعیتان باشد. ( صریح باشید)

keyboard_arrow_up