نتایج پیش بینی معدل

نمایش ۱ - ۲۵ از ۹۷

 نام و نام خانوادگی دانش آموز پایه و کلاس شماره همراه ولی معدل میان نوبت پیش بینی معدل نوبت اول
امیر رضا مخلص آبادینهم الف۰۹۱۲۱۴۸۶۵۰۷۱۹/۹۲۰
سهیل صدرایی جواهرینهم الف۰۹۱۲۷۳۶۵۹۶۸۱۹/۵۱۹/۸
امیرپارساقربانی صدیقنهم الف۰۹۹۰۱۶۰۵۱۰۴۲۰۲۰
مانی احسانی کیانهم الف۰۹۱۲۴۸۶۷۸۷۵۱۷۱۹
سهیل محمودینهم الف۰۹۱۰۶۸۴۲۲۷۵۱۹/۷۰۱۹/۸۵
امیر علی انیس الدولهنهم الف۰۹۱۹۳۴۵۰۳۵۴۱۹/۵٠۱۹/۵٠
امیر علی نظامجونهم الف۰۹۳۶۲۱۸۰۹۱۳۱۷/۷۱۸
امیر علی نظامجونهم الف۰۹۳۶۲۱۸۰۹۱۳۱۷/۷۱۸
امیر حسین کیوان فرنهم الف۰۹۱۲۷۳۳۵۶۸۴۱۸٫۸۲۱۹٫۵۰
پارسا قربانینهم الف۰۹۱۲۴۵۹۲۹۴۴۱۹.۲۱۹
امیرحسین علیپورنهم الف۰۹۱۲۰۲۶۶۹۵۶۱۶/۶۱۹/۵
کوشا باقرزادهنهم الف۰۹۱۲۳۱۳۹۲۴۴۱۸/۲۱۹/۵
محمد طاها شکرینهم الف۰۹۱۰۷۷۲۴۴۵۷۱۹۱۹/۳۵
مجتبی سهرابینهم الف۰۹۱۰۹۶۷۵۴۷۴۱۶۱۸
محمد صالح شاه محمدینهم الف۰۹۱۲۷۶۲۷۴۹۸۱۹/۲۱۹/۷۵
امیر حسین جمال لیوانینهم الف۰۹۱۱۴۸۴۸۱۷۳۱۵۲۰
امیرعلی گودرزینهم الف۰۹۱۹۶۳۳۴۲۷۰۱۶/۷۱۸/۷۵
اشکان صادقی اشتیانینهم الف۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹/۸۰۲۰
محمد طاها شکرینهم الف۰۹۱۰۷۷۲۴۴۵۷۱۹۱۹/۴۰
امیرحسام صادقینهم ب۰۹۱۲۴۰۳۸۰۹۸۱۸/۹۳۱۹/۲۵
محمد حسین کوهینهم ب۰۹۳۶۹۶۵۳۳۹۷۱۹/۶۸۱۹/۹۲یا ۲۰
محمد طاها محمودینهم ب۰۹۹۱۱۵۶۵۲۰۱۱۹/۹۲۱۹/۵
محمد حسین موسوینهم ب۰۹۱۰۵۳۸۴۸۵۹۱۹/۳۱۱۹/۶۰
فربد لطفینهم ب۰۹۱۲۵۱۵۸۵۰۹۱۷/۱۲۱۸
نیما سلیمانی رادنهم ب۰۹۱۹۶۲۰۷۳۵۵۲۰۲۰
 نام و نام خانوادگی دانش آموز پایه و کلاس شماره همراه ولی معدل میان نوبت پیش بینی معدل نوبت اول
keyboard_arrow_up